جوانمردي و هديه دادن

فتح الله گولن

فتح الله گولن واقعاً سخاوتمند است. او مي‌گويد: «من به اعتبار خانواده و اطرافيان در بستري پرورش يافته‌ام كه در جوانمردي همواره از خود قهرماني نشان داده اند. به نحوي كه در زندگاني‌ام گويا با هيچ بخيلي آشنا نشده ام و انساني نبودم كه چيزي بگيرم و نگه دارم، به همين خاطر هيچگاهي نتوانستم حالت روحي كساني را درك كنم كه با شنيدن نام عطا و بخشش لرزه بر اندام مي‌شوند ويا مال مي‌اندوزند و انفاق نمي‌كنند. جوانمردي چنان خصلتي است كه اگر انسان فاسق هم باشد بالاخره وسيلۀ‌اي براي رفتن او به جنت مي‌شود. براي رفتن به جنت بايد راه جنت را در پيش گرفت. و يكي از راه‌هايي كه انسان را به جنت مي‌برد، جوانمردي است.»[1] به همين خاطر است كه مي‌توان گفت، استاد گولن در يك وقت بيش از دو جوره دريشي ندارد و لباس‌هاي اضافي‌اش را فوراً به كسي هديه مي‌كند. افزون بر آن اگر در يك شخص حالت خوشحال كننده‌اي را ديد و موفقيت مخلصانۀ او را در راه خدمت به دين مشاهده كرد، آن شخص را با هديه‌هاي متفاوتي مكافات مي‌دهد. يكي از نزديكانش مي‌گويد: تا جايي كه من شاهد بوده‌ام هر هديۀ او معناي جداگانه‌اي دارد. گولن آن طور كه خود هديه مي‌دهد، هديۀ ديگران را هم قبول مي‌كند؛ و هديۀ ديگران را اغلب بي‌پاداش نمي‌ماند. و همين طور مي‌كوشد تا نامه‌هاي زيادي را كه برايش مي‌رسند بي جواب نماند.

[1] از فصلي به فصلي ديگر.

Pin It
  • Created on .
Copyright © 1403 صفحه انترنیتی فتح الله گولن. کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.
fgulen.com وب سایت رسمی فتح الله گولن است