Verschijningen Van Engelen En Jinn In De Zichtbare Wereld In Vershillende Vormen

Zoals eerder gezegd, is het voor engelen en jinn mogelijk om in de zichtbare wereld te verschijnen door een vorm aan te nemen van om het even welk wezen. We stellen in de materiele wereld een beweging vast van het zichtbare naar het onzichtbare. Bijvoorbeeld: de verdamping van water en het verdwijnen ervan in de atmosfeer, het omzetten van vaste materie in vloeistof of gas (stoom) of zoals in kernfusie: de omzetting van materie in energie. Zo ook stellen we in de wereld een beweging vast in de andere richting: van het onzichtbare naar het zichtbare. Gassen worden vloeistoffen, verdampt water wordt omgezet in regendruppels, sneeuwvlokken of zelfs hagel en energie wordt in materie omgezet. (bij kernfusie, pers. opm.) Op dezelfde manier kunnen onpeilbare gedachten en betekenissen in ons verstand verschijnen in de concrete vorm van letters en woorden in verhandelingen en boeken.

Op een analoge manier worden onzichtbare wezens zoals engelen, jinn en andere spirituele gehelen, gekleed in een of andere materiele substantie zoals lucht of ether en dan zichtbaar gemaakt. Volgens Imam Shibli kan God, indien Hij dit wil, hen toestaan van een vorm aan te nemen bij het uitspreken van één der Namen van God die als een sleutel of een paspoort functioneert voor deze vorm. Zo worden ze in de wereld zichtbaar. Als zij trachten om een materiele vorm aan te nemen zonder de toestemming van God, vertrouwend op hun eigen mogelijkheden, dan worden ze in stukken gescheurd en verdwijnen.

We lezen in de Qur'an (Maryam, S19, A17) dat de geest die God naar Maria stuurde, en die Moslim geleerden aanzien als de aartsengel Gabriël, voor haar verscheen als een menselijk wezen. Toen Gabriël naar de Profeet Mohammed, vzmh, kwam met de Openbaring van Gods Boodschappen, verscheen hij zelden in zijn oorspronkelijke vorm maar meestal in die van een krijger, een reiziger of een Gezel die Dihya noemde. Zo kwam hij bvb. in de vorm van een krijger te paard na het einde van het gevecht van de Greppel en sprak tot de Profeet, vzmh: 'O Boodschapper van God, gij hebt uw gepantserd hemd afgelegd, maar wij, de engelen hebben dit nog niet gedaan. God geeft u het bevel van tegen de Banu Qurayza op te trekken.' (Bukhari, Maghazi, 30 / Muslim, Jihad, 65) Op een keer kwam Gabriel in de vorm van een reiziger, gekleed in wit, en om de Gezellen in de Religie te onderwijzen, stelde hij de Profeet, vzmh, vragen zoals: Wat is geloof? Wat is Islam? Wat is Ihsan (uitblinken in perfectie of deugd) en wanneer komt de Oordeelsdag? (Bukhari, Iman, 37; Muslim, Iman 1)

Zoals engelen en jinn kan Satan (die tot de jinn behoort) ook in verschillende vormen verschijnen. Er word verteld dat hij voor het gevecht van Badr, aan de leiders der Quraysh verscheen in de gedaante van een oude man van Najd, en hen enige raad gaf. Zo ook, betrapte een Gezel, die de oorlogsbuit bewaakte, hem bij een poging deze te beschadigen. Satan trachtte de gezel over te halen hem te laten gaan, wat deze ook deed. Toen Satan dit echter voor de 3e maal herhaalde, probeerde de Gezel hem tot bij Gods Boodschapper te leiden. Satan schreeuwde echter:' Laat mij vrij! Ik zal u dan zeggen waardoor ge uzelf tegen mij kunt beveiligen.' De Gezel vroeg wat dat was. Satan zei toen dat het Vers van de Troon bescherming kon bieden. (Al- Baqara, S2, A255) Toen de Profeet, vzmh, van deze gebeurtenis op de hoogte werd gebracht, zei hij: 'Die verdorvene is een leugenaar, maar deze keer heeft hij de waarheid gezegd.' (Bukhari, Wakala, 10)

In het hoofdstuk van de Qur'an dat 'al-Ahqaf' wordt genoemd wordt gesproken over een groep jinn die Gods Boodschapper beluisterden bij het opzeggen van de Qur'an. Toen zij naar hun volk terugkeerden zegden ze: 'O volk van ons! Wij hebben zeker naar een Boek geluisterd dat nà Mozes werd geopenbaard en bevestigt wat eraan voorafging. Dit Boek leidt naar het juiste en het Rechte Pad.' (S46, A30) Deze sura gaat verder met hun indrukken en hun opmerkingen over wat ze hoorden. Er zijn ook Tradities (Hadith) die ons vertelden dat de Boodshapper, vzmh, hen voorlas uit de Qur'an en hen de Boodschap verkondigde.

Jinn kunnen ook verschijnen in de vorm van verschillende dieren zoals slangen, schorpioenen, vee, ezels en vogels. Als onze Profeet, vzmh, de eed van verbinding van hen afnam in de vallei van Batn al Nakhla, wilde hij dat zij aan zijn Umma, gemeenschap, verschenen; ofwel in hun eigen vorm ofwel in aangename vormen niet in die van schadelijke dieren zoals honden of schorpioenen. Hij waarschuwde ook zijn Umma door te zeggen: 'Als gij enig ongedierte ziet, in uw huis, spreek het dan tot driemaal toe aan met de woorden: Voor Gods wil, ga weg!. Dit kunnen immers de jinn-vrienden zijn, in een andere gedaante. Indien deze schepsels niet weggaan, zijn het geen jinn en moogt gij hen doden indien ze schadelijk zijn. De jinn die zich verbonden met Gods Boodschapper, vzmh, beloofden hem: 'Als uw Umma, de 'Basmala' opzegt, (de formule waarin wordt gezegd: In naam van God, de Genadevolle, de Vergevingsgezinde) vooraleer ze iets doen en dan hun borden bedekken, dan zullen we hun voedsel en drank niet aanraken. Wij weten niet hoe de jinn eten en drinken van ons voedsel en onze drank. Een andere Hadith zegt: 'Als gij uzelf hebt ontlast, zuiver u dan niet met beenderen en gedroogde mest, want dit behoort tot het voedsel van de jinn-broeders' (Voor Hadith verwijzen we naar Tirmidhi, Tahara, 14 / Bukhari Manaqib al-Ansar, 32 / Muslim, Salam, 139,140)

Pin It
  • Aangemaakt op .
Copyright © 2022 Website van Fethullah Gülen. Alle rechten voorbehouden.
fgulen.com is de officiële website van bekende Turkse geleerde en denker Fethullah Gülen.